Εγγραφή στο newsletter

Τεύχη Διαγωνισμών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

1. Ο Δήμος Λαυρεωτικής προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ .Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 28.739,67 (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

CPV: 71351810-4

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Οδός: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ.Κωδ.: 19500

Τηλ.: 2292320176

Fax: 2292022413

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: http://www.lavreotiki.gr/

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων και προεκτίμηση αμοιβής) εκτός του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www. lavreotiki.gr. Οι προσφορές

για να είναι έγκυρες, υποβάλλονται σε πρωτότυπα έντυπα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που φέρουν την σφραγίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και διατίθενται έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, Κερατέα ΤΚ19001).

3.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2299320222, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παπαθανάση Μαρία Ζωή

(email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

4.Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 12-12-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής , Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, Κερατέα ΤΚ19001, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

5.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 16 (Μελέτη Τοπογραφίας) με πτυχίο Α' τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

6.Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

7.Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες.

8.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

9.Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής με ΚΑ 30-7413.064

10.Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

Τεχνική Προσφορά (βαρύτητα 80%)

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:

1.Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα 40%)

2.Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)

3.Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 30%)

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 20%

 

11. Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος της Σύμβασης) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ.αρ.333./2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Ο.Ε.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

1) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

2) κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΣυγγραφή Υποχρεώσεων

docxΤΕΥΔ

pdfΦάκελος σύμβασης

 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Δημήτρης Λουκάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 παρ. 9(α)

για την διενέργεια Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου

για την εκπόνηση της μελέτης:

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ με προεκτιμώμενη αμοιβή: 35.637,19 €  € (με ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ 08.08.2017 τεύχος Α')
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
  3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011  Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11- 2011 τεύχος Β')
  4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  7. Την ανάγκη ανάδειξης μελών με τους αναπληρωτές  τους για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού  με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία της Διευθύντριας Τ.Υ. Αναστασίας Μαγγενάκη,  Π.Ε/ Α΄ και  του Προϊσταμένου Μελετών & Έργων Σταύρου Ζερβουδάκη ΠΕ5, στις 10/11/2017, και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Λ. Αθηνών Σουνίου 37, 2ος όροφος, Κερατέα, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΓΕΝΑΚΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ – Α΄

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός) ανέρχεται σε 609.566,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι 755.862,46 ευρώ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξή της ή έως εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης (όποιο από δύο συμβεί πρώτο). Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υπογράψουν επιμέρους συμβάσεις με: (α) το Δήμο Λαυρεωτικής, (β) το ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, (γ) το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 6 Νοεμβρίου 2017.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 6 Νοεμβρίου 2017 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 8 Δεκεμβρίου 2017 Συστημικός Αριθμός: 47301

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί  σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες συμμετέχουν, χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, το  οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

 

pdfΕυρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

pdfΑΡΙΘΜ 21 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

pdfΑΡΙΘΜ 742 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΕΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σελίδα 17 από 21
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe