Εγγραφή στο newsletter

Τεύχη Διαγωνισμών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
CPV: 45212290-5

Ο Δήμος Λαυρεωτικής διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την
ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/16
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

1. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών – Σουνίου 37,Κερατέα, 19001), στις 06/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 (λήξη προθεσμίας παραλαβής προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, της ισχύουσας νομοθεσίας για τα δημόσια έργα και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα η αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτήκοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 67.915,18 € και αναλύεται σε ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες προϋπολογισμού 54.374,99 € με Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) & Απρόβλεπτα (15%) , Αναθεώρηση : 395,32 € και Φ.Π.Α (24%): 13.144,87 €

3. Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 76 του ν.4412/2016, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και είναι εγγεγραμμένα στο ΜΕΕΠ οιασδήποτε τάξης για την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

4. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 86 Ν.4412/2016), και οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 Ν.4412/2016).

5. Το έργο έχει εγγραφεί στον ΚΑ: 61-7336.001 του Προϋπολογισμού 2017, χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση ΑΔΑ: 6Γ1ΣΩΛ1-ΨΕ4 μεταξύ του Δήμου και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού –Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά

6. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ανέρχεται στο ποσόν των 1.095,41 €

8. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και η βεβαίωση επίσκεψης των εγκαταστάσεων παραλαμβάνονται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής, όλα τα άλλα έγγραφα της σύμβασης, είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavreotiki.gr (επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4412/2016.
 

 AΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΓΣΥ.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

pdfΕΣΥ

pdfΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

pdfΣΑΥ

pdfΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

pdfΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

pdfΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

pdfΦΑΥ

pdfΤΕΥΔ

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

                                                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας στον οικισμό Λεγραινών της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Λεγραινών, να είναι σε άριστη κατάσταση, να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, να είναι κατά προτίμηση σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από την κεντρική λεωφόρο, να έχει επιφάνεια κτίσματος 45-55 τ.μ., να είναι προσπελάσιμο και κατά προτίμηση ισόγειο, να έχει επαρκή φωτισμό και αερισμό, να διαθέτει εγκατάσταση τηλεφώνου και W.C. Να είναι έτοιμο προς χρήση, ώστε να παραδοθεί αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής, στην έδρα του Δήμου (Κουντουριώτη 1, Λαύριο), εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) έτη, αρχομένη από την παράδοση και παραλαβή που θα βεβαιωθεί με σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο μετά την υπογραφή του θα προσαρτάται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. Η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος, συμφωνούντων αμφοτέρων των συμβαλλομένων.

Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/06 σε συνδυασμό με εκείνες του Π.Δ. 270/81 και τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στους όρους διακήρυξης όπως συντάχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 51/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι όροι διακήρυξης δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20147, fax: 2292 0 69130).

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

 

Δημήτρης Λουκάς

Σελίδα 20 από 21
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe