Εγγραφή στο newsletter

Τεύχη Διαγωνισμών

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης (του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/2016 και του ν. 4605/2019, όπως
τροποποιήθηκε από τον 4782/2021) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου με τίτλο:
«Έκτακτες Ασφαλτοστρώσεις Πυρόπληκτων Περιοχών Δήμου Λαυρεωτικής για
Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας »
Εκτιμώμενης αξίας 2.258.064,53 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_398_9ΛΦΖΩΛ1-ΞΓΗ

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed

pdfΜΕΛΕΤΗ

 

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/2016 και του ν. 4605/2019, όπως τροποποιήθηκε από τον 4782/2021) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ»

CPV: 45453100-8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εκτιμώμενης αξίας 1.451.612,90 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

 

pdf1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

pdf2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

pdf3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

pdf4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ

pdf5. ΗΜ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

pdf6. ΕΣΥ

pdf7. ΣΑΥ

pdf7.1. Σ.Α.Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΣΕΩΝ

pdf8. ΦΑΥ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ 367 (Ω3Ξ7ΩΛ1-ΕΥΟ)

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21 12 2022

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α: 193076, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 178.878,77 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

 

pdf1._ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed.pdf

pdf2._ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed.pdf

pdf3._ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed.pdf

pdf4._ΓΣΥ-ΕΣΥ_signed.pdf

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed.pdf

pdfΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ.pdf

 
 
Σελίδα 1 από 31
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe