Τεύχη Διαγωνισμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 παρ. 9(α)

για την διενέργεια Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου

για την εκπόνηση της μελέτης:

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ με προεκτιμώμενη αμοιβή: 35.637,19 €  € (με ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ 08.08.2017 τεύχος Α')
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
  3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011  Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11- 2011 τεύχος Β')
  4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  5. Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  7. Την ανάγκη ανάδειξης μελών με τους αναπληρωτές  τους για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού  με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία της Διευθύντριας Τ.Υ. Αναστασίας Μαγγενάκη,  Π.Ε/ Α΄ και  του Προϊσταμένου Μελετών & Έργων Σταύρου Ζερβουδάκη ΠΕ5, στις 10/11/2017, και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Λ. Αθηνών Σουνίου 37, 2ος όροφος, Κερατέα, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΓΕΝΑΚΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ – Α΄

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμήθειας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός) ανέρχεται σε 609.566,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι 755.862,46 ευρώ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξή της ή έως εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης (όποιο από δύο συμβεί πρώτο). Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υπογράψουν επιμέρους συμβάσεις με: (α) το Δήμο Λαυρεωτικής, (β) το ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, (γ) το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 6 Νοεμβρίου 2017.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 6 Νοεμβρίου 2017 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 8 Δεκεμβρίου 2017 Συστημικός Αριθμός: 47301

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί  σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες συμμετέχουν, χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, το  οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, www.lavreotiki.gr.

Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

 

pdfΕυρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

pdfΑΡΙΘΜ 21 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

pdfΑΡΙΘΜ 742 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΕΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σελίδα 1 από 5
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big