fb   youtube

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 10:58

Συνοπτικός Διαγωνισμός της Μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

1. Ο Δήμος Λαυρεωτικής προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ .Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 28.739,67 (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

CPV: 71351810-4

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Οδός: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ.Κωδ.: 19500

Τηλ.: 2292320176

Fax: 2292022413

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: http://www.lavreotiki.gr/

2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων και προεκτίμηση αμοιβής) εκτός του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www. lavreotiki.gr. Οι προσφορές

για να είναι έγκυρες, υποβάλλονται σε πρωτότυπα έντυπα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που φέρουν την σφραγίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και διατίθενται έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, Κερατέα ΤΚ19001).

3.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2299320222, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παπαθανάση Μαρία Ζωή

(email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

4.Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 12-12-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής , Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, Κερατέα ΤΚ19001, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

5.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 16 (Μελέτη Τοπογραφίας) με πτυχίο Α' τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

6.Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας με βάση των κριτηρίων επιλογής όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

7.Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες.

8.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

9.Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Λαυρεωτικής με ΚΑ 30-7413.064

10.Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:

Τεχνική Προσφορά (βαρύτητα 80%)

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:

1.Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα 40%)

2.Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)

3.Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 30%)

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 20%

 

11. Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος της Σύμβασης) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ.αρ.333./2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Ο.Ε.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

1) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

2) κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΣυγγραφή Υποχρεώσεων

docxΤΕΥΔ

pdfΦάκελος σύμβασης

 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Δημήτρης Λουκάς

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big