Εγγραφή στο newsletter

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Αδάμης, παραβρέθηκαν σήμερα σε ημερίδα ενημέρωσης που διοργάνωσε το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων, με στόχο τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων που αφορούν το κλίμα και την αειφόρο ενέργεια.

Στην έναρξη της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κο Eero Ailio και από τις οργανώσεις που παρείχαν την αιγίδα τους για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης (ΕΜΠ, ΠΕΔΑ, ΤΕΕ). Η πρώτη ενότητα ήταν αφιερωμένη στον ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό και στις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι δήμοι σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Στην δεύτερη ενότητα συζητήθηκαν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και εφαρμογές για δήμους.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς συμμετείχε στην Τελετή Υπογραφής του Συμφώνου του Δημάρχου αναλαμβάνοντας δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ανανεώνοντας το ενδιαφέρον του για τους στόχους του 2030. Ο Δήμος Λαυρεωτικής, άλλωστε, ήταν από τους πρώτους δήμους που είχαν προσχωρήσει στο “Σύμφωνο των Δημάρχων” (Covenant of Mayors) τον Φεβρουάριο του 2015, μπαίνοντας στη οικογένεια των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων τη Ευρώπης που έχουν ως στόχο να μετριασθεί η κλιματική αλλαγή μέσω υλοποίησης τοπικών πολιτικών βιώσιμης ενέργειας.

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

Δήμος Λαυρεωτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας  υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.6.2007) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.
 2. Την αριθμ.143/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα της πρόσληψης, η αιτιολόγηση αυτής, ο απαιτούμενος κλάδος και η ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

          Η πρόσληψη έκτακτου  προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο  (2) μηνών, για τον  κατωτέρω κλάδο και  ειδικότητα:

α/α

Κλάδος

Ειδικότητα

Αριθμός Ατόμων

Διάστημα

1

Εργατών   Γενικών  Καθηκόντων

(2)

2 μήνες

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κλάδος

Προσόντα

Υ.Ε.

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/ 1997)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους.

4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (Α.Φ.Μ) καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Ι (Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης(Α.Μ.Κ.Α.).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και συγκεκριμένα:

      α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος/η και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, και

     β) Ότι τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου  14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 με την ειδικότητα του εποχιακού εργαζομένου ή για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός(υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή  όχι.

     Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του (έναρξη και λήξη).

 1. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον διαθέτουν .

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα δικαιολογητικά (μαζί με την αίτηση) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα καταθέσουν στο Γραφείο  πρωτοκόλλου του  Δήμου Λαυρεωτικής από 20.09.2018 μέχρι και 25.09.2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 22923-20140 και 20152  ( Μπαράτατζη Ν. Κατσίγιαννη Α.).

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ενημερώνει τους πολίτες ότι τα συνεργεία της ειδοποιούνται μέσω των τηλεφώνων επιφυλακής - για το Λαύριο 6940723918, για την Κερατέα και τον Άγιο Κωνσταντίνο 6931359587 - οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου προκύπτει βλάβη και σπεύδουν άμεσα επί τόπου να την αποκαταστήσουν. Όταν η επισκευή δεν είναι εφικτή λόγω δυσκολίας και ώρας, πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη ημέρα.

Σε κάποιες περιπτώσεις όμως προκύπτουν βλάβες σε κεντρικούς τροφοδοτικούς αγωγούς της ΕΥΔΑΠ, στους οποίους η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. δεν έχει τη δικαιοδοσία να επεμβαίνει.

Απέναντι από το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου υπάρχει μεγάλη διαρροή του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ, για την οποία ειδοποιήσαμε το αρμόδιο τμήμα, αμέσως μόλις έγινε εμφανής.

Λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε την ημέρα που ήρθε συνεργείο, έφυγαν και προγραμμάτισαν να έρθουν με τα κατάλληλα μηχανήματα έργων και προσωπικό, αύριο 18.09.2019.    

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ο καθαρισμός των φρεατίων όμβριων υδάτων όλων των Κοινοτήτων του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι και φέτος δε θα προκύψουν προβλήματα από τα βρόχινα νερά, που οφείλονται στην επάρκεια των φρεατίων, που είναι και αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής συμμετέχει και φέτος στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, έναν θεσμό που υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2002 και σκοπός του είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχουν οι επιλογές του τρόπου μετακίνησης τους.

Πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, παρέχοντας στις κωμοπόλεις και στις πόλεις μια ευκαιρία να δοκιμάσουν βιώσιμους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.

Ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να επιλέγουν βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως το περπάτημα και το ποδήλατο.

Μπορούμε, συμβάλλοντας όλοι με αυτόν τον τρόπο, να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα, να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, να μειώσουμε την ηχορύπανση και να καταστήσουμε τις αστικές περιοχές πιο ευχάριστους τόπους διαβίωσης και εργασίας.

Το 2019 η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ εστιάζει στο ασφαλές περπάτημα και την ποδηλασία, καθώς και στα οφέλη που μπορούν να έχουν για την υγεία μας, το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Το θέμα της φετινής διοργάνωσης είναι:
Ας περπατήσουμε όλοι μαζί! (Walk with us!).

 • Για το Περιβάλλον!
 • Για την Πόλη μας!
 • Για την Υγεία μας!

 

4532

Ο Δήμος Λαυρεωτικής σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και όλοι οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κλπ. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Ακόμα ενημερώνουμε ότι προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς απαγορεύεται το κάπνισμα των κυψελών και η χρήση πυρός σε αγροτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 στο Κ.Α.Π.Η. Λαυρίου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Διαγωνισμός Μαγειρικής, προς τιμήν του Αγίου Ευφρόσυνου του Μάγειρα.

Το θέμα του Διαγωνισμού μας ήταν οι κεφτέδες, παρασκευασμένοι σε διαφορετικές εκδοχές και παραλλαγές. Ζητήσαμε από τα μέλη μας «και φταιν και δεν φταιν» να φτιάξουν και να μας παρουσιάσουν, εκτός από τους κλασσικούς με κιμά, κεφτέδες με ποικιλία βασικών υλικών.

Οι συμμετοχές έφτασαν τις 38 ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη χρονιά και αυτό αποδεικνύει την αποδοχή αυτής της παράδοσης, η οποία φέρνει τα μέλη μας πιο κοντά.

            Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν, η κα Ματίνα Ο. Βιδάλη, εθελόντρια και αρωγός του Κ.Α.Π.Η., η κα Δήμητρα Πάλλη, η εκπρόσωπος της εταιρείας Raycap Α.Ε. κα Ελένη Σασσάνη και ο Σεφ Σταμάτης Κωβαίος γνωστός από την συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «Master chef».

Τα δώρα του διαγωνισμού ήταν για άλλη μία χρονιά προσφορά της εταιρίας Raycap Α.Ε.

 Την μεγαλύτερη βαθμολογία συγκέντρωσε η  κα Νίτσα Πετράκου με την συνταγή «Πολίτικοι μελιτζανοκεφτέδες με καρύδι», δεύτερη στη σειρά η κα Μεταξία Γεωργίου με την συνταγή «Κολοκυθοκεφτέδες με κιμά» και τρίτη η κα Ελένη Σφύρλα με την συνταγή «Μπακαλιαροκεφτέδες». Άλλοι 12 τυχεροί συμμετέχοντες, κέρδισαν με κλήρωση από έναν φούρνο μικροκυμάτων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, οι αντιδήμαρχοι Πίτσα Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης και ο σεβασμιότατος πατέρας Κωνσταντίνος Συρίγος.

            Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες και τα μέλη μας, που τιμούν με την παρουσία τους κάθε χρονιά αυτήν την εκδήλωση και τον κ. Κωνσταντίνο Αποστολίδη πρόεδρο της εταιρείας Raycap ΑΕ για την χορηγία των δώρων (ψυγειοκαταψύκτης, laptop, σύστημα σιδερώματος stirella, 12 φούρνοι μικροκυμάτων) του διαγωνισμού μας.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’αρ.πρωτ.31422/30-11-89 απόφαση πρώην Νομάρχη περί παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου της δημοτικής ενότητας Κερατέας στην κ. Πρίφτη Ανδρονίκη
 2. Την αίτηση της εκμισθώτριας κ. Κατσίκη Σοφίας
 3. Την ληξιαρχική πράξη θανάτου της κ. Πρίφτη
 4. Τον Ν. 4257/άρθρο 76 /2014

                                           ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ

Την υπ’αρ.πρωτ. 31422/30-11-89 άδεια εκμετάλλευσης του περιπτέρου  επί της λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 85 στην δημοτική ενότητα Κερατέας λόγω θανάτου της δικαιούχου Πρίφτη Ανδρονίκης στον Δήμο Λαυρεωτικής ο οποίος θα είναι ο δικαιούχος των μισθωμάτων του περιπτέρου.

                                                                                  Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Κοινοποίηση:

κ Κατσίκη Σοφία

Γραφείο εσόδων

Ο Δήμος Λαυρεωτικής σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και όλοι οι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κλπ. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Ακόμα ενημερώνουμε ότι προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς απαγορεύεται το κάπνισμα των κυψελών και η χρήση πυρός σε αγροτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.6.2007), όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρο 213 του Ν. 4555/2018, της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4447/2019 και των παρ. 2α και 2β του άρθου 15 του Ν. 4623/2019 και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/9.8.2019) περί ρύθμισης θεμάτων προσωπικού ειδικών θέσεων δήμων και περιφερειών.
 4. Την υπ’ αριθμ. 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκαντρωμένης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δε απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στον ΟΕΥ των Δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2447/τ.Β΄/06-09-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 6. Το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη αυτών των ειδικών θέσεων και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007).
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16348/9.9.2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας.
 8. Την ανάγκη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων Δημάρχου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

Ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συμβούλων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ως κάτωθι:

 1. Ενός ατόμου Ειδικού Συμβούλου, το οποίο θα απασχοληθεί με: α) θέματα λειτουργίας που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου και των νομικών προσώπων αυτού και β) την επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, τη συστηματική παρακολούθηση του τομέα της δραστηριότητάς του και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.
 2. Ενός ατόμου Ειδικού Συμβούλου, το οποίο θα απασχοληθεί με την προώθηση και υποστήριξη των Οικονομικών θεμάτων διαχείρισης του Δήμου και την παρακολούθηση και προώθηση του στρατηγικού σχεδιασμού τοπικής ανάπτυξης με την εξεύρεση και αξιοποίηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων που αφορούν το Δήμο.

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/2007.
 2. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
 3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας για την περίπτωση Α, καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας για την περίπτωση Β.
 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου, για όλες τις περιπτώσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 5. Αντίγραφα τίτλων γνώσης χειρισμού Η/Υ
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 7. Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/2007.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα των προσλαμβανομένων (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο, να υποβάλουν σχετική αίτηση και βιογραφικό σημείωμα μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Λαυρεωτικής (Δ/νση: Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευτεί σε εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Σας καλούμε στην 5η Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου  Κωνσταντίνου που  θα  πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16-09-2019 και ώρα 19:30 στο πρώην Δημοτικό Σχολείο  με το ακόλουθο θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

Ενημέρωση  Προέδρου.

1ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για περίφραξη της δυτικής πλευράς του γηπέδου ποδοσφαίρου που βρίσκεται έναντι της θέσης “ΧΑΟΣ” της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΪΛΑΣ   ΝΙΚΗΤΑΣ

Σελίδα 1 από 102
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe