Εγγραφή στο newsletter

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη μετά από διαβούλευση με τους Δημάρχους της Αττικής και αφού αξιολογήθηκαν οι δυσκολίες που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της Αττικής συμφωνήθηκε ομόφωνα, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν τίθεται ζήτημα πρόσβασης λόγω καιρικών συνθηκών, να μην πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Αττική και αύριο Παρασκευή 28 Ιανουαρίου.

Επίσης, με απόφαση του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά κλειστοί θα μείνουν οι δημοτικοί και ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί στο Δήμο μας την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών που έχουν αναρτηθεί για περιοχές του Δήμου Λαυρεωτικής.

Συγκεκριμένα η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων/ πρόδηλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη για τις περιοχές της Κερατέας, του Λαυρίου και της Μακρονήσου του Δήμου Λαυρεωτικής είναι η 7η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα για τους κατοίκους της Ελλάδας και η 28η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα για διαμένοντες στο εξωτερικό,  ενώ για την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου είναι η 1η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη για τους κατοίκους της Ελλάδας και η 21η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη για διαμένοντες στο εξωτερικό.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των δασικών χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx .

Με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την καλύτερη προάσπιση της ασφάλειας των παιδιών, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και κατόπιν σχετικών συστάσεων και εισηγήσεων των οικείων Δήμων, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο μας (και σε όλους τους Δήμους της Αττικής) θα παραμείνουν Κλειστά και δε θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα αύριο Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022
 
Επίσης, με απόφαση του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά κλειστοί θα μείνουν οι δημοτικοί και ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί στο Δήμο μας την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ύστερα από επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτικής Προστασίας και διαβούλευση με Δημάρχους και Αντιπεριφερειάρχες, αποφασίστηκε να παραταθεί και για αύριο ??????? ?? ?????????? ???? η αναστολή λειτουργίας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο μας (και σε όλους τους Δήμους της Αττικής) καθώς και των βρεφονηπιακών σταθμών (δημοτικοί και ιδιωτικοί), δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των μαθητών, εκπαιδευτικών και των γονέων που επρόκειτο να μετακινηθούν από και προς τα σχολεία.
 
Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, των γονέων τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ύστερα από διαβούλευση με τους Δημάρχους Αττικής, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο μας (και σε όλους τους Δήμους της Αττικής) την Δευτέρα 24/01/22 και την Τρίτη 25/01/22 για προληπτικούς λόγους ασφάλειας καθώς αναμένεται έντονη κακοκαιρία.
 
Επίσης, με απόφαση του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά κλειστοί θα μείνουν οι δημοτικοί και ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί στο Δήμο μας την Δευτέρα 24/01/22 και την Τρίτη 25/01/22.
 
Τέλος, απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες που θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα για την αποφυγή ατυχημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 60

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

Θέμα: Ανάθεση της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Έχοντας υπόψη :

 • Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011.
 • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 2447/τ.Β΄/06-09-2012), όπως  ισχύει.
 • Την υπ΄ αριθμ. 957/2021 (αριθμ. πρωτ. 18502/08.11.2021) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων.
 • Την υπ’ αριθμ. 43/2022 (αριθμ. πρωτ. 390/10.01.2022) απόφαση Δημάρχου περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 957/2021 απόφασης Δημάρχου και ορισμού Αντιδημάρχου.
 • Τις ανάγκες για ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων δομών και υπηρεσιών του Δήμου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους, με ρητή εντολή μας και αναθέτουμε σε αυτούς, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία των υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων όπως περιγράφονται:

 1. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αδάμης Ιωάννης του Δημητρίου ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες:

 

 • Εποπτεύει θέματα ηλεκτροφωτισμού (επέκταση και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού).
 • Εποπτεύει το προσωπικό της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και διαχειρίζεται τα οχήματα αυτής.
 • Εποπτεύει θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας (μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση καθώς και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των δημοσίων κοινόχρηστων χώρων).
 • Συνδράμει στην υλοποίηση του έργου της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Λαυρεωτικής υπό τις εντολές του Δημάρχου Λαυρεωτικής.
 • Κυκλοφοριακός σχεδιασμός, θέματα εξυπηρέτησης πεζών και προσβασιμότητας ΑμεΑ,  οδική σήμανση, φωτεινή σηματοδότηση και έκδοση αδειών κατασκευής δικτύων.
 • Υπεύθυνος για την υλοποίηση και εφαρμογή της νέας κυκλοφοριακής μελέτης της Κερατέας.
 • Οργανώνει δίκτυο Wi – Fi και σχεδιασμού κάλυψης σήματος tv στο σύνολο του Δήμου και των αντίστοιχων αναμεταδοτών.
 • Εποπτεύει τη λειτουργία και συντήρηση σιντριβανιών.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.
 1. O δημοτικός σύμβουλος κ. Λουκάς Δημήτριος του Βασιλείου ορίζεται  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες ως:
 • Εποπτεύει τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.
 • Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Διαχειρίζεται το κοιμητήριο (εποπτεία λειτουργίας) της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Εποπτεία λειτουργίας Ορυκτολογικού Μουσείου και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων καθώς και ανάδειξη αυτών.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Μεριμνά για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, την ίδρυση ή βελτίωση της λειτουργίας εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων, καθώς και τη νόμιμη καλλιέργεια του φιλοζωικού ενδιαφέροντος των δημοτών, όπως προβλέπουν οι διατάξεις, χωρίς τη ρύπανση δημοτικών χώρων.
 • Επικοινωνεί με συλλόγους και φορείς της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.
 1. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Άμαντος Κωνσταντίνος του Αντωνίου ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες:
 • Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
 • Παρακολούθηση και στήριξη των Κέντρων Υγείας.
 • Ευθύνη για τα προγράμματα προώθησης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Ευθύνη του τομέα τουρισμού με βάση τον σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση.
 • Ευθύνη για την προετοιμασία της συμμετοχής του Δήμου ή άλλων φορέων τουρισμού στις εκθέσεις.
 • Ευθύνη για την προετοιμασία και την οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισμό, την προβολή προτάσεων για την εκπόνηση μελετών σχετικών με τον τομέα αυτόν.
 • Ευθύνη της προβολής του Δήμου μέσω του διαδικτύου.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία της έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς της.

Β. Στους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους αναθέτουμε την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. εγγράφων σχετικών με του τομείς ευθύνης και εποπτείας τους, καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Επίσης, εξουσιοδοτούνται όπως υπογράφουν με εντολή Δημάρχου απαντήσεις επί των αιτημάτων ή διαμαρτυριών των πολιτών που αφορούν το έργο εποπτείας που τους ανατέθηκε.

Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

 

Γ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αδάμη Ιωάννη του Δημητρίου, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Άμαντος Κωνσταντίνος του Αντωνίου.

 

Δ. Η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο Δημάρχου.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Έχοντας υπόψη :

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19.7.2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 «Εξουσιοδότηση υπογραφών» του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8.6.2006).
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2447/τ.Β΄/06-09-2012), όπως ισχύει.
 5. Την υπ’ αριθμ. 957/2021 (αριθμ. πρωτ. 18502/08.11.2021) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του.
 6. Την υπ’ αριθμ. 43/2022 (αριθμ. πρωτ. 390/10.01.2022) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 957/2021 απόφασης Δημάρχου και ορισμού Αντιδημάρχου.
 7. Την υπ’ αριθμ. 2/2022 (αριθμ. πρωτ. 448/11.01.2022) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 8. Την υπ’ αριθμ. 3/2022 (αριθμ. πρωτ. 449/11.01.2022) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής περί εκλογής μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 9. Την υπ’ αριθμ. 52/2022 (αριθμ. πρωτ. 564/13.11.2022) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 957/2021 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής ως προς τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν τους αντιδημάρχους ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής, ως εξής:

 1. ΑΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 1. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 1. ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ
 • Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 1. ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 1. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 • Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 1. ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 • Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 1. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 957/2021 (αριθμ. πρωτ. 18502/08.11.2021) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του και η υπ’ αριθμ. 43/2022 (αριθμ. πρωτ. 390/10.01.2022) περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 957/2021 απόφασης Δημάρχου και ορισμού Αντιδημάρχου.

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Λαυρίου ενημερώνει τους μαθητές όλων των βαθμίδων που φοιτούν στα σχολεία της Κερατέας και χρειάζεται να προβούν σε διαγνωστικό έλεγχο rapid test, ότι από Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2021 και κάθε μέρα από τις 09:00 – 11:00 μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Υγείας Αποθεραπείας – Αποκατάστασης Κερατέας “Κ. Πρίφτης”.

Τα rapid test θα πραγματοποιούνται από γιατρό και νοσηλεύτρια του Κέντρου Υγείας Λαυρίου.

Παρακαλούμε πολύ για την τήρηση του οριζόμενου ωραρίου.

Σελίδα 1 από 148
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe