Εγγραφή στο newsletter

Σας καλούμε στην 3η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου  Κερατέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.12 του Ν.4555/2018, την 10η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 18:00, με μοναδικό  θέμα  Ημερήσιας Διάταξης:

 

1.Λήψη απόφασης σχετικά με τη διακοπή της λειτουργίας του υποκαταστήματος της ALPHA BANK στην Κερατέα.

                                                                                        

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

   ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).                                                                               

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

                                   ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ.ΑΡ. 96/2020

                                           

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4257/2014(ΦΕΚ 93τ.α’/12014«Επείγουσες αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών»
 2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.3 του Ν.4254/14(ΦΕΚ 85 τ.α.’/7-7-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις, άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου-ρυθμίσεις περιπτέρων»
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.6 περ.34 & 95 παρ.1 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.α.’) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10γ του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 τ.α.’)
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»,καθώς και την υπ’αρίθμ. Φ900/13/158602 Σ.797/ΑΔΑ.Β4Θ46-ΨΚ8/5-9-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου.
 5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1044/71 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του Ν.104380 περί τροποποίησης, συμπλήρωσης και αντικατάστασης διατάξεων της περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ισχύουσας νομοθεσίας.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 3648/2008(ΦΕΚ 38/τ.α’/29-2-2008)
 8. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ.862+741/1-3-2005 απόφαση πρώην Νομάρχη περί παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου της Δ.Ε. Λαυρεωτικής στον κ. Διακορώνα.
 9. Την υπ’αρίθμ. πρωτ 1397/24-1-2020 αίτηση της Μπότη Ελλης του Λεωνίδα
 10. Το από 20-1-20  ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του εν λόγω περιπτέρου δέκα (10)  ετών (31-12-2029)  μεταξύ εκμισθωτή Διακορώνα Ταξιάρχη  και μισθώτριας Μπότη Έλλης
 11. Τα δικαιολογητικά του φακέλου       

                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Διαπιστώνουμε την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτέρου του δικαιούχου Διακορώνα Ταξιάρχη του Ιωάννου που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Παρασκευής & Κουντουριώτη στην Δημοτική Ενότητα  Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής  για δέκα έτη, όπως αναγράφεται στο από 20-1-2020 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του εν λόγω περιπτέρου.

 • Η μισθώτρια Μπότη Ελλη, υποχρεούται να απευθυνθεί στη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη Αττικής, προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια πώλησης τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017(ΦΕΚ2161/τ.β’/23-06-2017).
 • Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Περαιτέρω μεταβίβαση αυτών επιτρέπεται μόνον άπαξ και για χρονικό διάστημα 10 ετών .α) στον/ην σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή β) στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των Α.με Α. με ποσοστό αναπηρίας  67ο/ο και άνω. Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20-10-1958 βασιλικού διατάγματος. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
 • Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού, ή η μισθώτρια υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο στον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την λήξη τους. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη  της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο δήμο. Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
 • Ο κάτοχός της θα συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές-Δημοτικές-Αγορανομικές-Τουριστικές-Αστυνομικές και λοιπές σχετικές με την εκμετάλλευση περιπτέρου διατάξεις.
 • Η παρούσα απόφαση αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο του περιπτέρου για τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές και ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της ή κατάργησής της.

 

                                                                           Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Κοινοποίηση                                                            

Α.Τ. Λαυρίου                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου “LIFE CIRCforBIO: A circular economy system for multi – source biomass conversion to added value products” στο ΚΑΠΗ Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής παρουσία του Δημάρχου Δημήτρη Λουκά. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου κος Μαλαμής Δημήτρης παρουσίασε το έργο το οποίο συντονίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συμμετέχουν ο Δήμος Λαυρεωτικής, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών και Τροφίμων, τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), το Πανεπιστήμιο Βερόνας, η ENVIRECO ΑΕ, η NEVIS ΑΕ και η STATISTICA ΕΠΕ.

Μέσα από αυτό το σύστημα κυκλικής οικονομίας τα απορρίμματα τροφών που θα συλλέγονται θα αξιοποιούνται σε ένα καινοτόμο βιοδιυλιστήριο για την παραγωγή καυσίμων το οποίο θα αναπτυχθεί στο χώρο του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου. Ο Δήμος μας είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και εγκατάσταση του συστήματος συλλογής της βιομάζας. Για τη συλλογή της βιομάζας θα προμηθευτούν καφέ κάδοι οι οποίοι θα τοποθετηθούν αρχικά σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου και συγκεκριμένα στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Νυχτοχώρι στο Λαύριο και στην Κερατέα μεταξύ της Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου και την οδό Κυπρίων Αγωνιστών.   

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: «Οι συνειδήσεις των ανθρώπων αλλάζουν, οι ενημερωτικές εκστρατείες βρίσκουν επιτέλους γόνιμο έδαφος και αρχίζουν να αφορούν όλο και περισσότερους ανθρώπους. Όλοι μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αλήθεια είτε σε επίπεδο μονάδας, είτε σε επίπεδο συλλογικό και διαπιστώνουμε την ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε και καταναλώνουμε».

Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ Κερατέας η παρουσίαση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής ο οποίος έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι τρεις αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι κκ Πάλλη Δήμητρα, Κανελλοπούλου Ελένη και Μακροδημήτρης Αθανάσιος αναφέρθηκαν στα ζητήματα καθαριότητας που απασχολούν το Δήμο μας και τους τρόπους με τους οποίους ο Κανονισμός Καθαριότητας θα βοηθήσει τη διοίκηση και τους πολίτες στον κοινό αγώνα για καθαρές πόλεις.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς τόνισε: «Αυτό το βιβλίο – συμβόλαιο θα φτάσει παντού! Σε κάθε σπίτι, επιχείρηση, στα σχολεία, σε συλλόγους. Στόχος μας είναι η ανακύκλωση, η ορθή διαχείριση ογκωδών αντικειμένων, η διαχείριση των δημοσίων και των ιδιωτικών χώρων, αλλά και των απορριμμάτων από επιχειρήσεις, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από τις λαϊκές αγορές. Στόχος μας είναι η απορρύπανση από τις διαφημίσεις  και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες να γίνει πραγματικός Τρόπος ζωής. Τρόπος ατομικής και συλλογικής ευθύνης, τρόπος δέσμευσης, τρόπος για να αλλάξουμε, μέσα σε έναν κόσμο που επιβάλλεται να αλλάξει! Στρατηγικός μας στόχος είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων μας

Ο Κανονισμός Καθαριότητας εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο και αντίτυπά του υπάρχουν στα Δημαρχεία Κερατέας και Λαυρίου ενώ στο προσεχές διάστημα θα διανεμηθεί σε όλο το Δήμο.  

Σας καλούμε στην 1η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, την 5η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Έγκριση του σχεδίου της Τροποποίησης- Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ-ΑΚΕΛ “ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ” ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ’ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής.
 4. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2020.
 5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών του ΠΔ 270/81 για τη διενέργεια δημοπρασιών έτους 2020.
 6. Λήψη απόφασης περί ορισμού  επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων έτους 2020.
 7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων, που δεν έχουν καμία αξία, του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρο199, παρ. 6 του Ν.3463/2006).
 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης, εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ισολογισμών και απολογισμών ετών 2014 έως 2019 κληροδοτήματος ‘’Λαμπίας Μουσαγιά’’.
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στις διεργασίες της διέλευσης με λαμπαδηδρομία, της τελετής υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας, στην πόλη του Λαυρίου.
 11. Λήψη απόφασης για ένταξη στο προσεχές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λαυρεωτικής του έργου «Προσθήκη οχτώ(8) αιθουσών στο 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου».
 12. Λήψη απόφασης για έγκριση πληρωμής κοινοχρήστων κληροδοτήματος «Λαμπίας Μουσαγιά».
 13. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας εργασιών καθαρισμού.

     

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).                                                                              

                                                                                   

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Από σήμερα 31 Ιανουαρίου 2020 και μέχρι την ημέρα της διαβούλευσης με θέμα «Ανάπλαση Λ. Αθηνών – Σουνίου, κάθετων οδών και όμορων πλατειών εντός σχεδίου πόλεως Κερατέας» που θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου 2020 στο ΚΑΠΗ Κερατέας, στις 19:00  , θα υπάρχουν ανηρτημένα   όλα τα σχεδιαγράμματα που αφορούν το έργο , στο ισόγειο του Δημαρχείου Κερατέας για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων δημοτών .

Όλοι μαζί  συναποφασίζουμε για την επόμενη μέρα.

Η Αντιδήμαρχος

Δήμητρα Πάλλη

Χαράλαμπος Ζαγουρής του Νικολάου
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Λαυρεωτικής

 
zagouris

Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.

 • Εποπτεία και έλεγχος θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Διαχείριση καυσίμων – λιπαντικών)
 • Εποπτεία θεμάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
 • Εποπτεία λειτουργίας παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών τους.
 • Ευθύνη υλοποίησης προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γαλάζια Σημαία).
 • Διαχείριση Κοιμητηρίων (εποπτεία λειτουργίας) της Κοινότητας Λαυρίου και Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του κάθε μορφής τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων που βρίσκονται και λειτουργούν εντός των υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

 

Τηλ. Γραμματείας: 22923 20132

 

Σήμερα Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 ο Δήμος Λαυρεωτικής μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών, προέβη στην αγορά οικοπέδου εκτάσεως 2500 τετραγωνικών μέτρων, εντός  της πόλης του Λαυρίου στο λιμάνι και συγκεκριμένα στο οικοδομικό τετράγωνο 169Α (πλησίον του πρώην εργοστασίου ΔΕΔΕ) με τίμημα 733.000 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: «Η μακροχρόνια προσπάθεια για την απόκτηση του οικοπέδου που ξεκίνησε το 2003, ευοδώθηκε σήμερα με την υπογραφή του συμβολαίου. Ο Δήμος απέκτησε ένα ακόμη σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή πολιτική του».

simvolaio

Σελίδα 2 από 111
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe