Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 16:13

Πρόσκληση στην 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Μηχανουργείου στην πόλη του Λαυρίου, την 12η Φεβρουαρίου  2019, ημέρα Τρίτη   και ώρα 18:00, με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 9Χ9 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»  συνολικού προϋπολογισμού 390.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
  2. Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Λαυρεωτικής.
  3. Λήψη απόφασης Επικαιροποίηση της με αριθ. 218/2016 Απόφασης ΔΣ με θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.» περί «Κατάρτισης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Οργάνωσης και Υλοποίησης Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια» βάσει του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
  4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).                                                                               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe