Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 15:47

Πρόσκληση στην 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής

Σας καλούμε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, την 22 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. 1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης του ανοιχτού δημοτικού σταδίου «Π. Βογιατζής» και αδειοδότησής του.
  1. 2.Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου της Οικονομικής Επιτροπής , για έλεγχο και υλοποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. 3.Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου της Οικονομικής Επιτροπής , για έλεγχο και υλοποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λαυρεωτικής.
 3. 4.Έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 που αφορούν στην «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/5.8.2016) και την υπ. αριθ. πρωτ. 2/99070/0026-23.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ:717ΥΗ-61Δ).
 4. 5.Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 5. 6.Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ».
 6. 7.Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».
 7. 8.Λήψη απόφασης για την έγκριση της μεταβίβασης – συνέχισης του από 23-1-2015 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως ακινήτου μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της Ε.Π.Ε. «AQUAHOLIC ΕΠΕ» υπό τη νέα εταιρική μορφή που επίκειται να λάβει η τελευταία, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 1782/9.2.2017 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής
 8. 9.Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής στη ΔΑΝΕΤΑΛ.
 9. 10.Έγκριση και ψήφιση του προϋπολογισμού ΔΑΝΕΤΑΛ οικονομικού έτους 2017.
 10. 11.Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαυρεωτικής με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002406».
 11. 12.Λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμου Λαυρεωτικής» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λαυρεωτικής με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002406».
  1. 13.Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους. (αριθ. πρωτ.: 904/24.01.2017 Δήμου Λαυρεωτικής).
  2. 14.Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους. (αριθ. πρωτ.: 2058/14.02.2017 Δήμου Λαυρεωτικής).

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή: 1. Πρωτόκολλο 2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου 3. Γραφείο Δημάρχου 4. Γενικό  Γραμματέα Δήμου Λαυρεωτικής

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe