Εγγραφή στο newsletter

Τεύχη Διαγωνισμών

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_ΚΗΜΔΗΣ

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΩΣΣΝΩΛ1-ΦΒ1

pdfΠΡΟΚΥΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης & συντήρησης υπαρχουσών δεξαμενών πυρόσβεσης & ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου» - CPV: 50514200-3, εκτιμώμενης αξίας: 37.250,00 ευρώ

pdf7238_ΔΙΑΒΑΣΗ_ΜΕΛΕΤΗΣ_73

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ_ΧΩΡΙΣ_ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

  Ο Δήμος Λαυρεωτικής προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., α/α  189240   με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, με εκτιμώμενη αξία 1.200.000,00  € (χωρίς Φ.Π.Α.  24%)

 

 

pdfΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

pdfΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

pdfΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ signed

pdfΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚ_signed

Σελίδα 1 από 29
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe