Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 18:34

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.6.2007), όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρο 213 του Ν. 4555/2018, της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4447/2019 και των παρ. 2α και 2β του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019 και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/9.8.2019) περί ρύθμισης θεμάτων προσωπικού ειδικών θέσεων δήμων και περιφερειών.
 4. Την υπ’ αριθμ. 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δε απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στον ΟΕΥ των Δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2447/τ.Β΄/06-09-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 6. Το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη αυτών των ειδικών θέσεων και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007).
 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21479/22.11.2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας.
 8. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

Ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για: α) θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που σχετίζονται με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό και β) την εύρεση και αποδελτίωση δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο, καθώς και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/2007.
 2. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 5. Αντίγραφα τίτλων γνώσης χειρισμού Η/Υ
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 7. Υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/2007.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα των προσλαμβανομένων (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο, να υποβάλουν σχετική αίτηση και βιογραφικό σημείωμα μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Λαυρεωτικής (Δ/νση: Κουντουριώτη 1, Λιμάνι Λαυρίου) τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευτεί σε εφημερίδα του Νομού, να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe