Εγγραφή στο newsletter

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 15:06

«Εκ περιτροπής εργασία των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής λόγω έκτακτων μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020),
 3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020),
 4. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό»,
 5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ64/Α/14-3- 2020),
 6. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-61) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,
 7. Την υπ. αριθμ. 18926/18-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τη λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού,
 8. Την υπ. αριθμ. 19244/22-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τη λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού,
 9. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 2447/τ.Β/6.9.2012),
 11. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσης του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων,
 12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν δημιουργείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού του δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την καθιέρωση εκ περιτροπής εργασίας με δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου, ανά οργανική μονάδα, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας και μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή της.

 1. Με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων που δύνανται να εργαστούν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία είτε εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία), καθώς επίσης την αποστολή, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο εκάστης οργανικής μονάδας, συγκροτούνται ομάδες προσωπικού που θα παρέχουν εκ περιτροπής εργασία, καθώς και εργασία εξ αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
 2. Για τον καθορισμό των ομάδων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται οι ευπαθείς ομάδες, οι τελούντες σε άδεια ειδικού σκοπού, καθώς και οι υπάλληλοι οι οποίοι απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια.
 3. Οι υπάλληλοι κατανέμονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον είναι εφικτό, σε ομάδες που δύναται να εργάζονται κάθε μία, εκ περιτροπής, σε εβδομαδιαία βάση στην υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του προσωπικού και τα διαφορετικά αντικείμενα της υπηρεσίας.
 4. Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, αφενός θα είναι άμεσα διαθέσιμοι για την κάλυψη τυχόν επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και αφετέρου οι αρμόδιοι προϊστάμενοι θα μεριμνούν για τη συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη εκπλήρωση του ανατιθέμενου έργου.
 5. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών θα πρέπει να ενημερώνουν το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας για την εκ περιτροπής ή εξ αποστάσεως παροχή εργασίας των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe