Εγγραφή στο newsletter

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 13:35

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 43

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19.7.2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 «Εξουσιοδότηση υπογραφών» του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8.6.2006).
  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2447/τ.Β΄/06-09-2012), όπως ισχύει.
  5. Την υπ’ αριθμ. 957/2021 (αριθμ. πρωτ. 18502/08.11.2021) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 957/2021 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο Στουραΐτη Ηλία του Ευαγγέλου ως Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαυρεωτικής με θητεία από 03.01.2022 μέχρι και 31.12.2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία, με αρμοδιότητες ως εξής:

  • Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας (εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα με ευθύνη συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).

Β. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του Αντιδημάρχου, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μακροδημήτρης Αθανάσιος του Ευαγγέλου.

Γ. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα επιβλέπει, θα κατευθύνει και θα ελέγχει τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό σε συνεργασία με το Δήμαρχο, στα θέματα αρμοδιότητας του και θα μελετά και θα εισηγείται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.

Εξουσιοδοτούμε τον ως άνω οριζόμενο Αντιδήμαρχο, όπως υπογράφει με εντολή Δημάρχου, έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας και συντονισμού που του ανατέθηκε καθώς και αποφάσεις, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Δήμου που αφορούν στις προαναφερθείσες δράσεις, εφόσον για την υπογραφή τους δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ο προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου ή άλλο όργανο αυτού. Επίσης, εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω να υπογράφει με εντολή Δημάρχου απαντήσεις επί των αιτημάτων ή διαμαρτυριών των πολιτών που αφορούν το έργο εποπτείας που του ανατέθηκε, καθώς και την εκ περιτροπής τέλεση πολιτικών γάμων.

Δ. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, για θέματα του τομέα των αρμοδιοτήτων του.

Ε. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

ΣΤ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 957/2021 (αριθμ. πρωτ. 18502/08.11.2021) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe