Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 13:22

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 53 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19.7.2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 «Εξουσιοδότηση υπογραφών» του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8.6.2006).
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2447/τ.Β΄/06-09-2012), όπως ισχύει.
 5. Την υπ’ αριθμ. 957/2021 (αριθμ. πρωτ. 18502/08.11.2021) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του.
 6. Την υπ’ αριθμ. 43/2022 (αριθμ. πρωτ. 390/10.01.2022) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 957/2021 απόφασης Δημάρχου και ορισμού Αντιδημάρχου.
 7. Την υπ’ αριθμ. 2/2022 (αριθμ. πρωτ. 448/11.01.2022) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 8. Την υπ’ αριθμ. 3/2022 (αριθμ. πρωτ. 449/11.01.2022) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής περί εκλογής μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 9. Την υπ’ αριθμ. 52/2022 (αριθμ. πρωτ. 564/13.11.2022) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 957/2021 Απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής ως προς τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν τους αντιδημάρχους ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής, ως εξής:

 1. ΑΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 1. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 1. ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ
 • Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 1. ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 1. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 • Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 1. ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 • Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
 1. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 957/2021 (αριθμ. πρωτ. 18502/08.11.2021) απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του και η υπ’ αριθμ. 43/2022 (αριθμ. πρωτ. 390/10.01.2022) περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 957/2021 απόφασης Δημάρχου και ορισμού Αντιδημάρχου.

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe