Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 16:58

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 60/2022 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 60

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

Θέμα: Ανάθεση της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Έχοντας υπόψη :

 • Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011.
 • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 2447/τ.Β΄/06-09-2012), όπως  ισχύει.
 • Την υπ΄ αριθμ. 957/2021 (αριθμ. πρωτ. 18502/08.11.2021) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων.
 • Την υπ’ αριθμ. 43/2022 (αριθμ. πρωτ. 390/10.01.2022) απόφαση Δημάρχου περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 957/2021 απόφασης Δημάρχου και ορισμού Αντιδημάρχου.
 • Τις ανάγκες για ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων δομών και υπηρεσιών του Δήμου.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους, με ρητή εντολή μας και αναθέτουμε σε αυτούς, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία των υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων όπως περιγράφονται:

 1. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αδάμης Ιωάννης του Δημητρίου ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες:

 

 • Εποπτεύει θέματα ηλεκτροφωτισμού (επέκταση και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού).
 • Εποπτεύει το προσωπικό της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και διαχειρίζεται τα οχήματα αυτής.
 • Εποπτεύει θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας (μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση καθώς και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των δημοσίων κοινόχρηστων χώρων).
 • Συνδράμει στην υλοποίηση του έργου της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Λαυρεωτικής υπό τις εντολές του Δημάρχου Λαυρεωτικής.
 • Κυκλοφοριακός σχεδιασμός, θέματα εξυπηρέτησης πεζών και προσβασιμότητας ΑμεΑ,  οδική σήμανση, φωτεινή σηματοδότηση και έκδοση αδειών κατασκευής δικτύων.
 • Υπεύθυνος για την υλοποίηση και εφαρμογή της νέας κυκλοφοριακής μελέτης της Κερατέας.
 • Οργανώνει δίκτυο Wi – Fi και σχεδιασμού κάλυψης σήματος tv στο σύνολο του Δήμου και των αντίστοιχων αναμεταδοτών.
 • Εποπτεύει τη λειτουργία και συντήρηση σιντριβανιών.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.
 1. O δημοτικός σύμβουλος κ. Λουκάς Δημήτριος του Βασιλείου ορίζεται  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες ως:
 • Εποπτεύει τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.
 • Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Διαχειρίζεται το κοιμητήριο (εποπτεία λειτουργίας) της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Εποπτεία λειτουργίας Ορυκτολογικού Μουσείου και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων καθώς και ανάδειξη αυτών.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Μεριμνά για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, την ίδρυση ή βελτίωση της λειτουργίας εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων, καθώς και τη νόμιμη καλλιέργεια του φιλοζωικού ενδιαφέροντος των δημοτών, όπως προβλέπουν οι διατάξεις, χωρίς τη ρύπανση δημοτικών χώρων.
 • Επικοινωνεί με συλλόγους και φορείς της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.
 1. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Άμαντος Κωνσταντίνος του Αντωνίου ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες:
 • Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
 • Παρακολούθηση και στήριξη των Κέντρων Υγείας.
 • Ευθύνη για τα προγράμματα προώθησης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Ευθύνη του τομέα τουρισμού με βάση τον σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση.
 • Ευθύνη για την προετοιμασία της συμμετοχής του Δήμου ή άλλων φορέων τουρισμού στις εκθέσεις.
 • Ευθύνη για την προετοιμασία και την οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισμό, την προβολή προτάσεων για την εκπόνηση μελετών σχετικών με τον τομέα αυτόν.
 • Ευθύνη της προβολής του Δήμου μέσω του διαδικτύου.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία της έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς της.

Β. Στους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους αναθέτουμε την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. εγγράφων σχετικών με του τομείς ευθύνης και εποπτείας τους, καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Επίσης, εξουσιοδοτούνται όπως υπογράφουν με εντολή Δημάρχου απαντήσεις επί των αιτημάτων ή διαμαρτυριών των πολιτών που αφορούν το έργο εποπτείας που τους ανατέθηκε.

Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

 

Γ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αδάμη Ιωάννη του Δημητρίου, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Άμαντος Κωνσταντίνος του Αντωνίου.

 

Δ. Η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο Δημάρχου.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe